„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste

18.10.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
368250zł 
/ rękojmia/wadium:
49100zł
sygnatura licytacji: km 171/20 \ księga wieczysta: jg1z/00017122/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Leśna 32, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017122/4. Nieruchomość jest działką gruntu nr 22/16 o pow. 595 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 28.10.2092r. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 180 m2. Budynek mieszkalny jest pokryty dachówką, składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, 2 łazienek i garażu. Schody wewnętrzne są drewniane, posadzki ceramiczne w łazienkach, deskowe i panelowe w pokojach. Ogrzewanie piecem gazowym 2-funkcyjnym. Parter o pow. 90 m2 składa się z salonu, kuchni, garderoby, gabinetu, wc, korytarza i holu. Na piętrze są 3 pokoje, korytarz i łazienka. Standard budynku średni. Działka jest ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Budynek wybudowany jest
z przekroczeniem granicy działki sąsiedniej 25/13.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 491.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 368.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 49.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 171/20".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu
w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Lokal jest zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej