„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

ruchomość - pawilon handlowy metal-plast położony przy ul. Bogatyńskiej 22 59-921 Opolno Zdrój

07.12.2021 10:00 
/ cena wywoławcza:
4000zł 
/ rękojmia/wadium:
800zł
sygnatura licytacji: Km 1245/19 \ księga wieczysta:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.12.2021r. o godz. 10.00 w miejscowości Opolno-Zdrój
ul. Bogatyńska 22 odbędzie się druga licytacja ruchomości:

 

Nr na prot. zajęcia: 1
Opis licytowanej ruchomości: pawilon handlowy metal-plast 5,75 m x 4,22 m, wys. 3,15 m
z 2 drzwiami i 2 okratowanym oknami
Ilość: 1
Wartość szacunkowa: 8.000,00 zł
Wartość łączna: 8.000,00 zł

 


Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 podanej wartości szacunkowej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania ruchomości najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na konto komornika jw. Licytant powinien posiadać dowód osobisty, numer rachunku bankowego do zwrotu wadium oraz numer NIP. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się bezzwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 §4 kpc). Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej ruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Inne Ruchomości