„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej

17.01.2022 12:30 
/ cena wywoławcza:
24000zł 
/ rękojmia/wadium:
3200zł
sygnatura licytacji: KM 263/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00037389/9

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.01.2022r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Wilka stanowiącej działkę gruntu nr 132/2, której właścicielem jest Adam Bałkota, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037389/9.
Niezabudowana działka nr 132/2 ma powierzchnię 0,43 ha i składa się z użytków ŁVI 0,24 ha, ŁIV 0,19 ha, nie ma zabudowań, stanowi nieużytki i samosiejki. Działka nie jest ogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej oraz sieci energetycznej i wodociągowej. Przez działkę przebiegają 2 linie napowietrzne. Nieruchomość przeznaczona jest jako teren zainwestowania wiejskiego (5MR).
Działka gruntu nr 132/2 oszacowana jest na kwotę 32.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 24.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 263/19 działka gruntu nr 132/2".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej