„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

I licytacja nieruchomości

14.02.2022 12:00 
/ cena wywoławcza:
189000zł 
/ rękojmia/wadium:
25200zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta:

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.02.2022r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

ODWOŁANA

w postaci należącego do Sylwii Dobek-Niziołek niewydzielonego udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Zgorzeleckiej 102, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035777/2.
Nieruchomość jest działką gruntową nr 22/21 zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 237,60 m2. Działka jest płaska o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Na części niezabudowanej znajduje się ogród z podjazdami i przejściami wyłożonymi kostką. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej oraz CO zasilanem piecem węglowym znajdującym się w piwnicy. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez niezabudowaną gminną działkę nr 22/15. Budynek ma 2 kondygnacje nadziemne i jest w całości podpiwniczony. Na poziomie piwnicy znajduje się 2 stanowiskowy garaż, do którego prowadzi wjazd. Nieruchomość ma 2 wejścia: jedno wejście od strony ulicy i drugie prowadzące z ogrodu do salonu. Na parterze budynku znajdują się: kuchnia z jadalnią, salon z wyjściem na taras oraz łazienka. Na piętrze są: 3 pokoje, korytarz i łazienka.
Udział 1/2 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 252 000,00 zł. Cena wywołania udziału wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 189 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 25 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3289/16".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej