„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
/ rękojmia/wadium:
13070zł
sygnatura licytacji: Km 1373/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

 I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Parkowa 5/1, której właścicielem jest Małgorzata Kalinowska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni, łazienki i wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 2 piwnice o łącznej powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130.700,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 98.025,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1373/20".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

II licytacja nieruchomości Pieńsk

18.09.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
360000zł 
Więcej

I licytacja nieruchomości gruntowej

18.09.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
115500zł 
Więcej