„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

II licytacja elektroniczna lokalu mieszkalnego Bogatynia

04.04.2023 09:00 
/ cena wywoławcza:
87134zł 
/ rękojmia/wadium:
13070zł
sygnatura licytacji: Km 1373/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 9864 §4 kpc w związku z art. 953 kpc, art. 955 kpc oraz art. 983 kpc, że w dniu 04.04.2024r. o godz. 9:00 rozpocznie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Parkowa 5/1, której właścicielem jest Małgorzata Kalinowska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni, łazienki i wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 2 piwnice o łącznej powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130.700,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 87.133,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.070,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1373/20". Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby,
a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 §2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytacja wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w trybie elektronicznym i zakończy się w dniu 11.04.2024r. o godz. 9:00. Na podstawie art. 9867 §31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

II licytacja nieruchomości gruntowej

15.04.2024 12:00 
/ cena wywoławcza:
655000zł 
Więcej

I licytacja ułamkowej części nieruchomości Tylice

04.04.2024 11:00 
/ cena wywoławcza:
61125zł 
Więcej