„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej Działoszyn

27.03.2023 13:00 
/ cena wywoławcza:
75000zł 
/ rękojmia/wadium:
10000zł
sygnatura licytacji: Km 2544/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00006566/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Działoszyn nr 151 - działka nr 659, której właścicielem jest Władysław Legieżyński, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006566/8.
Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, niepodpiwniczony. Powierzchnia działki wynosi 800 m2. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne: parter + piętro oraz nieużytkowany strych. Pomieszczenia są niskie (poniżej 2,0 m). Według przeprowadzonych pomiarów powierzchnia całkowita budynku (bez strychu i pomieszczenia gospodarczego) wynosi ok. 50 m2 (bez uwzględnienia wysokości powierzchnia wynosi ok. 100 m2). Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego (szopy garażowej) bez uwzględnienia wysokości wynosi ok. 22,3 m2.
Na parterze budynku oprócz komunikacji znajduje się: 1 pokój, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze oprócz korytarza zlokalizowane są 3 pokoje.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 75.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2544/20".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Nieruchomość jest nadal zajmowana.

Inne Nieruchomości

II licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej Radzimów Dolny

12.06.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
100667zł 
Więcej

II licytacja nieruchomości Ruszów

29.05.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
299334zł 
Więcej