„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

I licytacja nieruchomości Pieńsk

29.05.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
405000zł 
/ rękojmia/wadium:
54000zł
sygnatura licytacji: Km 3234/21 \ księga wieczysta: JG1Z/00012488/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Zgorzelecka 67, której właścicielami są: Adam Korzeniewski oraz Sylwia Zimmermann (poprzednio Korzeniewska), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012488/2.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 907 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynek podpiwniczony, parterowy z poddaszem mieszkalnym i nieużytkowym strychem, posiada dwa niezależne wejścia. Jedno przez zewnętrzne, betonowe schody od frontu przez zamknięty ganek, drugie poprzez piwnicę prowadzi bezpośrednio do ogrodu. Od strony podwórka znajduje się też wjazd do połączonego z bryłą budynku garażu. Powierzchnia całkowita z garażem i piwnicami ok. 296,6 m2. Na parterze budynku oprócz ganku i komunikacji znajdują się: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Na poddaszu użytkowym znajduje się: komunikacja, 4 pokoje oraz duża łazienka. Nad poddaszem jest nieużytkowy strych. W piwnicy są pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i pralnia. W bryle jest też zewnętrzny garaż o powierzchni ok. 58 m2 i wysokości ok. 3m.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 540.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 405.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3234/21".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Nieruchomość jest nadal zajmowana.

Inne Nieruchomości

II licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej Radzimów Dolny

12.06.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
100667zł 
Więcej

II licytacja nieruchomości Ruszów

29.05.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
299334zł 
Więcej