„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

I licytacja nieruchomości gruntowej

18.09.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
115500zł 
/ rękojmia/wadium:
15400zł
sygnatura licytacji: Km 1306/22 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.09.2023r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Ruszów ul. Szklana działka nr 186/4, której właścicielami są Marek Jurczak oraz Piotr Magiera na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0.
Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 186/4 o powierzchni 0,4400 ha. Na działce znajdują się dwie drewniane wiaty, które nie są trwale związane z gruntem, w związku z czym nie stanowią części składowych nieruchomości. Obie wiaty powstały w konstrukcji drewnianej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod terenyzabudowy produkcyjno-usługowej. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z działką drogową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość składa się z użytków gruntowych oznaczonych symbolem RV (0,18ha) i ŁV (0,26 ha). Przez centralną część działki przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia (SN 20kV), co w znaczny sposób ogranicza jej możliwości inwestcyjne. Obszar nieruchomości wykorzystywany był jako część tartaku, w którym wykonywano impregnację i suszenie drewna. W północno-zachodniej części działki znajduje się basen do impregnacji drewna - wykazujący znaczne zużycie techniczne.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 154.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 115.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 15.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1306/22".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
Więcej

II licytacja nieruchomości Pieńsk

18.09.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
360000zł 
Więcej