Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

I licytacja lokalu mieszkalnego Zawidów

11.12.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
77250zł 
/ rękojmia/wadium:
10300zł
sygnatura licytacji: Kmp 162/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00054689/7

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zawidów ul. Strzelecka 9/2, której właścicielem jest Dawid Szewczyk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00054689/7.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 50,40 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położonym na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3,3 m2 i udział 140/1000 w gruncie i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 77.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 162/14".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
Więcej

I licytacja nieruchomości Porajów

23.10.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
215250zł 
Więcej