Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

I licytacja ułamkowej części nieruchomości

11.12.2023 13:00 
/ cena wywoławcza:
88500zł 
/ rękojmia/wadium:
11800zł
sygnatura licytacji: Kmp 97/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00013724/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     U Ł A M K O W E J     C Z Ę Ś Ć I     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu ul. Szarych Szeregów 3, której właścicielem jest Bartłomiej Łukasz Muszyński, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013724/6.
Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego przedwojennego wolnostojącego, 3 kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 192 m2 oraz wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni zabudowy 61 m2. Budynek mieszkalny jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia całkowita ok. 360 m2 (bez piwnic i nieużytkowego strychu). Budynek przeszedł wiele prac modernizacyjnych i budowlanych, w wyniku których wydzielono w nim dwie niezależne i całkowicie samodzielne pod względem funkcjonalnym o podobnej wielkości części mieszkalne. Każda z nich ma niezależne wejście i zajmuje wszystkie kondygnacje. Po lewej stronie budynku znajduje się korytarz, kuchnia, 5 pokoi, 2 łazienki i wc. Po prawej stronie budynku znajduje się ganek, garderoba, 2 łazienki, wc, pokój dzienny, korytarz, kuchnia, salon, sypialnia i dodatkowy pokój.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 579.000,00 zł. Służebność osobista została wyceniona na kwotę 108.000,00 zł. Wartość nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 471.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości wynosi 145.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 118.000,00 zł. Cena wywołania udziału 1/4 nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 88.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania udziału 1/4 nieruchomości, tj. 11.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 97/17".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka, którą należy okazać na licytacji. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Nieruchomość jest nadal zajmowana.

Inne Nieruchomości

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
Więcej

I licytacja nieruchomości Porajów

23.10.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
215250zł 
Więcej