„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
196518zł 
/ rękojmia/wadium:
26202zł
sygnatura licytacji: km 389/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00043913/7

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.01.2013r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się


I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I


    Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu,  ul. A. Struga 14/1a objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00043913/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 93,70 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 6,80 m2 i udział 4760/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu standardowy. Lokal wyposażony jest w prąd, wodę, gaz i CO-miejskie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 262.024,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 196.518,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 26.202,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.11.2011r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym
w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się


I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Kulczyńskiego 5 w postaci domu
jednorodzinnego na działce o powierzchni 670 m2. Objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym
w Zgorzelcu nr JG1Z/00013141/5.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 364.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości
oszacowania, tj. kwotę 273.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 36.400,00 zł najpóźniej pół godziny przed
rozpoczęciem licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec
nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ
na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat
szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą
przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% jeżeli do czasu
rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu.
Lokal jest nadal zajmowany.

 


 

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTALLOKALIZACJA


Wyświetl większą mapę

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej