„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

01.08.2013

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą


 
Minister Sprawiedliwości  wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.
 
Jak można odnaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
 1. Gdańsku, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,
 2. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie,
 3. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,
 4. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku. 
 
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł (słownie osiemset złotych, zero groszy).
 
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą".
 
Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:
 1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. życiorys,
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 8. dwa zdjęcia.

 

Więcej informacji pod http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,4966,ogloszenie-o-egzaminie-konkursowym-na-aplikacje.html

Archiwum