„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

17.08.2023

Zmiany w doręczeniach od 15.04.2023r.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Więcej

I licytacja nieruchomości Porajów

23.10.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
215250zł 
/ rękojmia/wadium:
28700zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00006245/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.10.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 1A, której właścicielem jest Magdalena Milkowska (obecnie Bielawa), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006245/2.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Łączna powierzchnia działki 0,0316 ha. Budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje nadziemne: parter, piętro oraz nieużytkowany strych. Powierzchnia użytkowa wynosi 83 m2 (bez strychu), w tym piwnica 22,8 m2. Budynek mieszkalny składa się z komunikacji, 3 pokoi, kuchni, toalety, łazienki (w piwnicy) oraz pomieszczenia gospodarczego (w piwnicy).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 287.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 215.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 28.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 122/19".

Więcej