„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

17.08.2023

Zmiany w doręczeniach od 15.04.2023r.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Więcej

II licytacja nieruchomości gruntowej

15.04.2024 12:00 
/ cena wywoławcza:
655000zł 
/ rękojmia/wadium:
98250zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00027554/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc, że w dniu 15.04.2024r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, której właścicielem jest Marcin Mazurkiewicz, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027554/4.
Nieruchomość stanowi działkę nr 252/7 o powierzchni 1,0263 ha. Nieruchomość zabudowana jest trzema budowlami produkcyjnymi znajdującymi się w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki.
Brak stolarki drzwiowej i okiennej, brak okładzin ściennych i podłogowych, brak ocieplenia. Na działce znajdują się fragmenty betonowego muru oporowego.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 982.500,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 655.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 98.250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie GKm 11/23".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej