„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Aktualności

17.08.2023

Zmiany w doręczeniach od 15.04.2023r.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Więcej

I licytacja ułamkowej części nieruchomości Dłużyna Dolna

04.04.2024 13:00 
/ cena wywoławcza:
83250zł 
/ rękojmia/wadium:
11100zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00001957/1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 9864 §4 kpc w związku z art. 953 kpc oraz art. 955 kpc, że w dniu 04.04.2024r. o godzinie 13:00 rozpocznie się

I    LICYTACJA    UŁAMKOWEJ    CZĘŚCI   NIERUCHOMOŚCI
W    DRODZE    LICYTACJI    ELEKTRONICZNEJ

położonej w miejscowości Dłużyna Dolna 81 59-930 Pieńsk, której właścicielem w udziale 1/3 jest Danuta Kisielewicz, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00001957/1.
Nieruchomość składa się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi działki gruntu nr 397 oraz niezabudowanej działki gruntu nr 504 o łącznej powierzchni 1,2227 ha. Działka gruntu nr 397 o powierzchni 0,1714 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 86,67 m2 i powierzchni całkowitej 130,00 m2, budynkiem gospodarczym nr 1 o powierzchni zabudowy 47,66 m2 i powierzchni całkowitej 79,32 m2, budynkiem gospodarczym nr 2 o powierzchni zabudowy 43,20 m2 oraz garażem o powierzchni zabudowy 19 m2. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, 2 korytarzy, ganku oraz parterowej dobudówki gospodarczej, w której mieści się m. in. kotłownia. Poddasze to strych gospodarczy.
Działka gruntu nr 504 o powierzchni 1,0513 ha stanowi grunt orny, w tym RV 0,3804 ha i RIVb 0,6709 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 333.000,00 zł. Należący do dłużniczki udział 1/3 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 111.000,00 zł. Cena wywołania udziału 1/3 nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 83.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11.100,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika nr: 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3641/22". Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby,
a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


Więcej