„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Aktualności

17.08.2023

Zmiany w doręczeniach od 15.04.2023r.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Więcej

I licytacja ułamkowej części nieruchomości

11.12.2023 13:00 
/ cena wywoławcza:
88500zł 
/ rękojmia/wadium:
11800zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00013724/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     U Ł A M K O W E J     C Z Ę Ś Ć I     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu ul. Szarych Szeregów 3, której właścicielem jest Bartłomiej Łukasz Muszyński, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013724/6.
Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego przedwojennego wolnostojącego, 3 kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 192 m2 oraz wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni zabudowy 61 m2. Budynek mieszkalny jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia całkowita ok. 360 m2 (bez piwnic i nieużytkowego strychu). Budynek przeszedł wiele prac modernizacyjnych i budowlanych, w wyniku których wydzielono w nim dwie niezależne i całkowicie samodzielne pod względem funkcjonalnym o podobnej wielkości części mieszkalne. Każda z nich ma niezależne wejście i zajmuje wszystkie kondygnacje. Po lewej stronie budynku znajduje się korytarz, kuchnia, 5 pokoi, 2 łazienki i wc. Po prawej stronie budynku znajduje się ganek, garderoba, 2 łazienki, wc, pokój dzienny, korytarz, kuchnia, salon, sypialnia i dodatkowy pokój.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 579.000,00 zł. Służebność osobista została wyceniona na kwotę 108.000,00 zł. Wartość nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 471.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości wynosi 145.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 118.000,00 zł. Cena wywołania udziału 1/4 nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 88.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania udziału 1/4 nieruchomości, tj. 11.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 97/17".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej