Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Podstawy prawne

Art. 1

Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

  Art. 5

  3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
   1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
   2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
   3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

  4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
   1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
   2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Art. 8

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.)

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgorzelcu:

  MIASTO I GMINA ZGORZELEC
 • Białogórze
 • Gozdanin
 • Gronów
 • Jędrzychowice
 • Jerzmanki
 • Kostrzyna
 • Koźlice
 • Koźmin
 • Kunów
 • Łagów
 • Łomnica
 • Niedów
 • Osiek Łużycki
 • Pokrzywnik
 • Przesieczany
 • Radomierzyce
 • Ręczyn
 • Sławnikowice
 • Spytków
 • Tylice
 • Żarska Wieś
 • Trójca


 • MIASTO I GMINA BOGATYNIA
 • Białopole
 • Bratków
 • Działoszyn
 • Jasna Góra
 • Kopaczów
 • Krzewina
 • Lutogniewice
 • Opolno-Zdrój
 • Porajów
 • Posada
 • Sieniawka
 • Wigancice Żytawskie
 • Wolanów
 • Wyszków


 • MIASTO I GMINA WĘGLINIEC
 • Czerwona Woda
 • Dębówek
 • Jagodzin
 • Kierzków
 • Kościelna Wieś
 • Kuźnica, Łężek
 • Okrąglica
 • Piaseczna
 • Piaski
 • Polana
 • Ruszów
 • Stary Węgliniec
 • Zielonka


 • MIASTO I GMINA PIEŃSK
 • Bielawa Dolna
 • Bielawa Górna
 • Dłużyna Dolna
 • Dłużyna Górna
 • Lasów, Stojanów
 • Żarka nad Nysą
 • Żarki Średnie
 • Strzelno


 • GMINA SULIKÓW
 • Bierna
 • Jabłoniec
 • Ksawerów
 • Łowin,
 • Mała Wieś Dolna
 • Mała Wieś Górna
 • Miedziane
 • Mikułowa
 • Nowoszyce
 • Podgórze
 • Radzimów
 • Skrzydlice
 • Stary Zawidów
 • Studniska Dolne
 • Studniska Górne
 • Sulików
 • Wielichów
 • Wilka
 • Wilka-Bory
 • Wrociszów Dolny
 • Wrociszów Górny