„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Licytacje : Nieruchomości

II licytacja nieruchomości gruntowej

15.04.2024 12:00 
/ cena wywoławcza:
655000zł 
/ rękojmia/wadium:
98250zł
sygnatura licytacji: GKm 11/23 \ księga wieczysta: JG1Z/00027554/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc, że w dniu 15.04.2024r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, której właścicielem jest Marcin Mazurkiewicz, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027554/4.
Nieruchomość stanowi działkę nr 252/7 o powierzchni 1,0263 ha. Nieruchomość zabudowana jest trzema budowlami produkcyjnymi znajdującymi się w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki.
Brak stolarki drzwiowej i okiennej, brak okładzin ściennych i podłogowych, brak ocieplenia. Na działce znajdują się fragmenty betonowego muru oporowego.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 982.500,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 655.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 98.250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie GKm 11/23".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej

II licytacja elektroniczna lokalu mieszkalnego Bogatynia

04.04.2023 09:00 
/ cena wywoławcza:
87134zł 
/ rękojmia/wadium:
13070zł
sygnatura licytacji: Km 1373/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 9864 §4 kpc w związku z art. 953 kpc, art. 955 kpc oraz art. 983 kpc, że w dniu 04.04.2024r. o godz. 9:00 rozpocznie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Parkowa 5/1, której właścicielem jest Małgorzata Kalinowska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni, łazienki i wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 2 piwnice o łącznej powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130.700,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 87.133,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.070,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1373/20". 

Więcej