„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Jednak do opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. 01.01.2016 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe oraz do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Archiwum