„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

02.09.2014

Nowa brzmienie klauzuli wykonalności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000109201.pdf od 2 września 2014 r. brzmienie klauzuli zostało dostosowane do ostatnich zmian w kodeksie postępowania cywilnego, tj. precyzuje, że w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności wymieniony zostanie tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby także świadczenie podlegające egzekucji oraz zakres podejmowanych czynności.

Nowe brzmienie klauzuli:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

 

Z treści rozstrzygnięcia wynikać będzie, czy orzeczenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz czy komornik jest zobowiązany do przeliczenia na złotówki świadczenia wyrażonego w walucie obcej.

W przypadku przeliczenia na walutę obcą, klauzula otrzyma następujące brzmienie:

„Sąd/Referendarz sądowy zobowiązuje komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w walucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.”.

Przyjęto także, że w treści klauzuli umieszczanej bezpośrednio na tytule egzekucyjnym znajdzie się rozstrzygnięcie dotyczące kosztów postępowania klauzulowego.

Rozporządzenie doprecyzuje także regulacje nakazujące wskazanie w klauzuli numeru PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika (jeżeli są zobowiązani do ich posiadania) oraz numeru KRS w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Nowe przepisy nie będą stosowane do klauzul nadawanych orzeczeniom w postępowaniach wszczętych przed 7 lipca 2013 r.

 

Kancelaria Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Mirosława Wierzbickiego

Archiwum