„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

11.11.2014

Zmiana przepisów w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

Nowelizacją uchwaloną przez Sejm RP na 77. posiedzeniu zostały wprowadzone m.in. zasady automatycznej, natychmiastowej utraty stanowiska przez komornika, który został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zmiana dotyczy także komornika prawomocnie ukaranego dyscyplinarnym wydaleniem ze służby, jak również takiego, który utracił polskie obywatelstwo lub zrezygnował z pełnienia obowiązków.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji druk nr 1728 dostępna pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1728

Tekst ustawy został przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu :

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1728_u/$file/1728_u.pdf

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

Archiwum